duminică, 24 februarie 2013

Rolul lui Titu Maiorescu... - pregătire pentru bacalaureat

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literareSUBIECTUL al III-lea                                                                                     (30 de puncte)

Redactează un eseu de 2 - 3 pagini (600-900 de cuvinte) despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, În contra direcţiei de azi în cultura română, Comediile d-lui Caragiale, Eminescu şi poeziile lui.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea contextului în care s-a manifestat activitatea lui Titu Maiorescu;
− evidenţierea a patru căi de manifestare a rolului lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română;
− ilustrarea a două direcţii cu idei desprinse dintr-unul din studiile lui Maiorescu;
− susţinerea unei opinii despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu
indicate – 1 punct).


În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) si să dezvolte subiectul propus.

Planul compunerii


Planul compunerii
Compunerea
I. Introducere
- contextul în care s-a desfăşurat activitatea lui T. Maiorescu
- Junimea: scurtă prezentare;
-         Titu Maiorescu: scurtă prezentare;
Societatea Junimea a luat fiinţă în ...

Junimea a desfăşurat o activitate intensă, urmărin...

În 1867, Junimea editează revista Convorbiri literare, ...

Titu Maiorescu (1840 – 1917) a fost ...
II. Cuprins

- evidenţierea a patru căi de manifestare a rolului lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română:
-         critica stării actuale în literatură şi cultură în general;
-         grija pentru cultivarea limbii române;
-         circumscrierea exactă a domeniului poeziei de valoare;
-         susţinerea tezei artă pentru artă.
 
- ilustrarea a două dintre căile de mai sus prin referire la textul În contra direcţiei de azi în cultura română:
-         critica stării actuale în literatură;
-         grija pentru cultivarea limbii române

Nemulţumit de starea generală a societăţii româneşti din deceniul şapte al secolului al XIX-lea, Maiorescu ...
Rolul său în impunerea unei noi direcţii în literatura română s-a manifestat pe mai multe căi.


În primul rând...În al doilea rând...


În al treilea rând...
O altă idee importantă pentru rolul ...


Două dintre ideile promovate de Maiorescu se regăsesc şi în studiul din 1868 intitulat În contra direcţiei de astăzi în cultura română.


Prima dintre ele este ...


Cea de-a doua idee ...
III. Încheiere
-         opinie proprie argumentată
În concluzie, consider că ...
 
Studiul În contra direcţiei de astăzi în cultura română poate fi găsit, cu adnotări, aici.

sâmbătă, 2 februarie 2013

Ideologia promovată de „Dacia literară” aşa cum se reflectă într-o operă literară studiată - planul compunerii

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literare
Planul compunerii
Compunerea
I. Introducere
  - contextul istoric
-         perioada paşoptistă: periodizare, evenimente importante, reprezentanţi;
-         anul apariţiei, fondatorul revistei;


Perioada paşoptistă (1830-1860) este scena unor evenimente decisive pentru soarta naţiunii noastre: ... Scriitorii importanţi ai epocii – Vasile ... – sunt şi oameni .... Aceeaşi idee naţională îi călăuzeşte şi ...
Aceste deziderate sunt exprimate programatic ...
Textul este considerat...
II. Cuprins
-         patru trăsături ale ideologiei literare promovate:
o       promovarea scrierilor originale ale scriitorilor români din toate regiunile;


o       obiectivitatea şi imparţialitatea criticii;


o       crearea unei limbi şi a unei literaturi unitare a tuturor românilor;


o       istoria naţională, natura patriei, obiceiurile româneşti, ca sursă de inspiraţie;
-         relaţia dintre ideologia revistei şi o operă literară studiată
o       identificarea acelor trăsături ale operei care corespund programului „Daciei literare”

În articolul său, Kogălniceanu începe prin ...
 
În ordinea apariţiei în articolul-manifest, a doua idee ...Respingând ...
În sfârşit, ultima...Unul dintre ei este Costache Negruzzi, care publică...

Nuvela pune...
III. Încheiere
-         opinie proprie argumentată


Părerea mea este că ...


O propunere de compunere puteţi găsi aici.

Recapitulare pentru bacalaureat 2013 - subiectul 3, "Dacia literară"

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literareSUBIECTUL al III-lea                                                                                       (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini) despre ideologia promovată de revista "Dacia literară", aşa cum se reflectă aceasta într-o operă literară studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- descrierea contextului istoric în care a apărut revista "Dacia literară";
- prezentarea a patru trăsături ale ideologiei literare promovate în studiul "Introducţie";
- stabilirea unei relaţii între ideile identificate în programul revistei şi o operă literară studiată (text narativ sau text poetic);
- exprimarea unei opinii argumentate despre importanţa ideologiei promovate de revista "Dacia
literară", pentru literatura română a secolului al XIX-lea.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

BAREM
Conţinut – 16 puncte
– descrierea contextului istoric în care a apărut revista „Dacia literară”     2x2p= 4 puncte
(Cele 4 puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:
• descirere  nuanţată si adecvată a contextului 4 p.
• descriere schematică sau superficială a contextului 2 p.
− câte 1 punct pentru prezentarea fiecăreia dintre cele patru trăsături ale ideologiei literare promovate în studiul Introducţie                                                                               4x1p= 4 puncte
- stabilirea unei relaţii între ideile identificate în programul revistei şi o operă literară studiată (text narativ sau text poetic). Cele 4 puncte se acordă astfel:
·        identificarea în opera literară aleasă şi discutarea a cel puţin două trăsături conforme cu ideologia promovată de Kogălniceanu            2x2= 4 p. Identificarea fără discutare – 2p.
·        identificarea în opera literară aleasă şi discutarea a unei trăsături conforme cu ideologia promovată de Kogălniceanu          2x1=2 p. Identificarea fără discutare – 1p.
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. / simpla formulare a opiniei 1 p.                                                   4 puncte

Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris                                                                              3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins si încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză si de argumentare                                                   3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee si argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee si argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee si argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p / vocabular restrâns, monoton 1 p.)                            2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)   2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)  2 puncte
− asezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                              1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate                                                           1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) si să dezvolte subiectul propus.

Planul compunerii, în articolul următor.